Sedan lång tid tillbaka har det funnits en väl utvecklad samverkan mellan aktörerna inom den svenska betalinfrastrukturen. Detta är nödvändigt för att säkra ett effektivt flöde av en betalning från en avsändare, via avsändarens bank, genom centrala clearing- och avvecklingssystem för betalningar, till betalningsmottagarens bank och slutligen till mottagaren av betalningen.

Många anser att den svenska infrastrukturen för betalningar är världsledande. För att behålla den positionen kommer under de närmaste åren sådant som byggts upp under lång tid, till exempel överföringar konto till konto genom Dataclearingen, bankgiro- och plusgirosystemen, att ersättas med nya modern betalinfrastruktur och nya regelverk. Denna omställning görs för att öka effektiviteten i betalsystemen och för att kunna erbjuda betaltjänster med utökad funktionalitet till bankernas kunder. Även andra betaltjänstleverantörer kommer att få del av nyttan med den nya infrastrukturen, som bygger på internationella standarder och format. 

Läs mer här: