Om Hållbar byggbransch

Initiativet har startats av sex banker i nära samverkan med fastighets- och byggsektorn och har resulterat i gemensamma riktlinjer som för kunderna innebär krav på ökad kontroll i alla entreprenörsled.

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna - inför bankgemensamma särskilda villkor för att ytterligare standardisera bankernas krav. Villkoren har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationer i bygg- och fastighetssektorn. Handelsbanken implementerar egna särskilda villkor inom ramen för samarbetets riktlinjer. Andra banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig till samarbetet och de bankgemensamma särskilda villkoren som branschen och bankerna står bakom.

Målet är sund konkurrens och att bidra till en mer Hållbar byggbransch. Implementering i bankerna har delvis påbörjats och väntas få full effekt från 2024-11-01, då alla i byggsektorn förväntas ha implementerat kontrollsystem, som uppfyller kraven i villkoren.

De särskilda villkoren är tänkta att även bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, nummer 8 och 16 (läs mer på globalamalen.se).


Bakgrundsproblematik

Det har länge funnits en problematik inom byggindustrin som avser skattefusk och annan brottslighet. Vid millennieskiftet avreglerades byggbranschen i syfte att uppnå en ökad konkurrens. Kontroller och lagstiftning fanns inte på plats i tillräcklig utsträckning, vilket resulterade i att skattefusket blev grövre och andra kriminella inslag uppstod på byggarbetsplatserna. Byggbolagens affärsmodell förändrades från att ha haft många anställda arbetare till att i stället anlita entreprenörer i flera led. När bankernas kunder investerar i byggnationer och renoveringar distribueras delvis utlånade pengar vidare till ett många gånger komplext nät av olika entreprenörer.

Emellertid har digitala lösningar utvecklats som fångar information från de elektroniska personalliggare som enligt lag måste finnas på alla byggarbetsplatser. Identiteter och arbetsgivarsamband säkerställs på arbetarna som registrerar sig i personalliggarna, vilket möjliggör ökad kontroll av vilka företag som besöker byggarbetsplatserna. Banker och beställare begär digitala projektrapporter från byggprojekten som visar vilka entreprenörer som är verksamma på de byggarbetsplatser som finansierats. Syftet är att visa på ett gott kontrollsystem över hur dessa entreprenörer lever upp till de krav som ställs. Bankerna har en kravspecifikation som kompletterar de särskilda villkoren med avseende på kontrollsystemen och de digitala rapporterna.

Hållbar byggbransch är ett samarbete för särskilda villkor till företagskrediter, där upphandling av byggverksamhet kan bli målet med finansieringen. De särskilda villkoren ska tillämpas vid kreditgivning som syftar till ny-, till- och ombyggnation. Det omfattar även anläggningsarbeten som till exempel infrastruktur, markarbeten och vägprojekt dvs där produktionen omfattas av lag om elektronisk personalliggare.


Förväntningar på kunder inom bygg- och fastighetssektorn

Kunderna förväntas organisera sin verksamhet, utbilda personal och sätta rutiner för att säkerställa processer kring föranmälan och löpande uppföljning. Kunderna förväntas även agera på avvikelser vad gäller bristande föranmälan och brister gällande skatter, avgifter och andra myndighetskrav.

Kunderna förväntas digitalt rapportera relevant information baserat på bankernas särskilda villkor och kravspecifikationen, som beskriver kontrollsystem och projektrapporter. Rapportering sker enligt individuellt överenskommen periodicitet. Eventuella avvikelser förväntas vara förklarade och vidtagna åtgärder ska redovisas.

Kunderna förväntas vidare via oberoende part låta utföra fysiska arbetsplatskontroller enligt vid var tid gällande praxis i byggbranschen.

Vårt informationsblad beskriver lite mer om förväntansbilden och vad de bankgemensamma villkoren kommer att innehålla.

Läs om bakgrund till bankinitiativet - från avsiktsförklaring byggbranschen till särskilda villkor


Fotnot:
Hållbar byggbransch drivs genom Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Fler banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig.