Initiativet har tagits fram av ett antal banker i nära samverkan med fastighets- och byggsektorn och har resulterat i gemensamma riktlinjer som för kunderna innebär krav på ökad kontroll i alla leverantörsled.

Varje bank beslutar enskilt om eventuella påföljder om kunden inte följer avtalade villkor. I framtiden finns en ambition att införa utökade gemensamma särskilda avtalsvillkor i samråd med fastighets- och byggsektorn. Detta för att ytterligare utveckla initiativets möjligheter att bidra till en mer Hållbar byggbransch.

De gemensamma villkoren är tänkta att även bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, nummer 8 och 16 (läs mer på globalamalen.se). En sammanfattning av de bankgemensamma riktlinjerna presenteras nedan.

En ambition är att riktlinjerna på sikt ska kunna vidareutvecklas för att andra intressenter ska ha möjlighet att ansluta sig.

Bakgrundsproblematik

Det har länge funnits en problematik inom byggindustrin som avser skattefusk och annan brottslighet. Vid millennieskiftet avreglerades byggbranschen i syfte att uppnå en ökad konkurrens. Kontroller och lagstiftning fanns inte på plats i tillräcklig utsträckning, vilket resulterade i att skattefusket blev grövre och andra kriminella inslag uppstod på byggarbetsplatserna. Byggbolagens affärsmodell förändrades från att ha haft många anställda arbetare till att istället anlita underleverantörer i flera led.. När bankernas kunder investerar i byggnationer och renoveringar distribueras delvis utlånade pengar vidare till ett många gånger komplext nät av leverantörer och underentreprenörer.

Emellertid har digitala lösningar utvecklats som fångar information från de elektroniska personalliggare som enligt lag måste finnas på alla byggarbetsplatser. Identiteter och arbetsgivarsamband säkerställs på arbetarna som registrerar sig i personalliggarna, vilket möjliggör ökad kontroll av vilka företag som besöker byggarbetsplatserna. Bankerna begär digitala rapporter från kunderna som visar vilka underleverantörer som är verksamma på de byggarbetsplatser som finansierats och hur dessa underleverantörer lever upp till de krav som ställs. Bankerna har en process för att godkänna de digitala rapporterna.

Förväntningar på kunder inom bygg- och fastighetssektorn

Kunderna förväntas organisera sin verksamhet, utbilda personal och sätta rutiner för att säkerställa processer kring föranmälan och löpande uppföljning. Kunderna förväntas även agera på avvikelser vad gäller bristande föranmälan och brister gällande skatter, avgifter och andra myndighetskrav.

Kunderna förväntas digitalt rapportera relevant information med anledning av riktlinjerna i enlighet med en bankanpassad rapport. Rapportering sker enligt överenskommen periodicitet. Eventuella avvikelser förväntas vara kommenterade och vidtagna åtgärder ska redovisas.

Kunderna förväntas vidare ta ansvar för fysisk arbetsmiljö och skalskydd, samt låta utföra fysiska arbetsplatskontroller enligt vid var tid gällande praxis i byggbranschen.