Hållbar byggbransch

Hållbar byggbransch är ett branschinitiativ bland banker och kreditinstitut i Sverige som syftar till att motverka ekonomisk kriminalitet i byggbranschen samt verka för en sund konkurrens och att arbetstagares rättigheter respekteras.

Initiativet har startats av sex banker i nära samverkan med fastighets- och byggsektorn och har resulterat i gemensamma riktlinjer som för kunderna innebär krav på ökad kontroll i alla entreprenörsled.

Bankerna inför gemensamma särskilda villkor efter samverkan med fastighets- och byggsektorn. Målet är sund konkurrens och att bidra till en mer Hållbar byggbransch. Implementering i bankerna har delvis påbörjats och väntas få full effekt från 2024-07-01, då alla i byggsektorn förväntas ha implementerat kontrollsystem, som uppfyller kraven i villkoren.

De gemensamma villkoren är tänkta att även bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, nummer 8 och 16 (läs mer på globalamalen.se).

Ambitionen är att bankinitiativet ska vidareutvecklas för att andra intressenter ska ha möjlighet att ansluta sig.


Bakgrundsproblematik

Det har länge funnits en problematik inom byggindustrin som avser skattefusk och annan brottslighet. Vid millennieskiftet avreglerades byggbranschen i syfte att uppnå en ökad konkurrens. Kontroller och lagstiftning fanns inte på plats i tillräcklig utsträckning, vilket resulterade i att skattefusket blev grövre och andra kriminella inslag uppstod på byggarbetsplatserna. Byggbolagens affärsmodell förändrades från att ha haft många anställda arbetare till att i stället anlita entreprenörer i flera led. När bankernas kunder investerar i byggnationer och renoveringar distribueras delvis utlånade pengar vidare till ett många gånger komplext nät av olika entreprenörer.

Emellertid har digitala lösningar utvecklats som fångar information från de elektroniska personalliggare som enligt lag måste finnas på alla byggarbetsplatser. Identiteter och arbetsgivarsamband säkerställs på arbetarna som registrerar sig i personalliggarna, vilket möjliggör ökad kontroll av vilka företag som besöker byggarbetsplatserna. Banker och beställare begär digitala projektrapporter från byggprojekten som visar vilka entreprenörer som är verksamma på de byggarbetsplatser som finansierats. Syftet är att visa på ett gott kontrollsystem över hur dessa entreprenörer lever upp till de krav som ställs. Bankerna har en kravspecifikation som kompletterar de särskilda villkoren med avseende på kontrollsystemen och de digitala rapporterna.
Förväntningar på kunder inom bygg- och fastighetssektorn

Kunderna förväntas organisera sin verksamhet, utbilda personal och sätta rutiner för att säkerställa processer kring föranmälan och löpande uppföljning. Kunderna förväntas även agera på avvikelser vad gäller bristande föranmälan och brister gällande skatter, avgifter och andra myndighetskrav.

Kunderna förväntas digitalt rapportera relevant information baserat på bankgemensamma särskilda villkor i enlighet med bankernas kravspecifikation Rapportering sker enligt individuellt överenskommen periodicitet. Eventuella avvikelser förväntas vara förklarade och vidtagna åtgärder ska redovisas.

Kunderna förväntas vidare via oberoende part låta utföra fysiska arbetsplatskontroller enligt vid var tid gällande praxis i byggbranschen.

Vårt informationsblad beskriver lite mer om förväntansbilden och vad de bankgemensamma villkoren kommer att innehålla.

Nuläge bankinitiativet

Bankinitiativet har påbörjat bankintern implementering och ännu inte beslutat om vilket datum vi ska lansera externt. Detta är ett samarbete där vi tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen motverkar ett samhällsproblem och bankernas ambition är att påskynda den omställning som krävs i den takt som är möjlig för byggbranschen.

Vi har fått signaler från byggföretag som anger att det kräver längre tid att anpassa byggprojekten till de krav som bankerna kommer att ställa och vill se flera steg i implementeringen. Vi väljer därför att genomföra vissa förbättringar i de Särskilda villkoren som tidigare har förhandlats fram med Byggföretagen och Byggherrarna. Vid behov kan vi över tid stegvis anpassa villkoren. Den övergångsperiod (Grace) som anges i villkoren som innebär att byggbranschen har till 240630 på sig att implementera kontrollsystem gäller fortfarande.


Fotnot:
Grundare till initiativet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB samt Swedbank och Sparbankerna