Initiativet har startats av sex banker i nära samverkan med fastighets- och byggsektorn och har resulterat i gemensamma riktlinjer som för kunderna innebär krav på ökad kontroll i alla entreprenörsled.

Varje bank beslutar enskilt om eventuella påföljder om kunden inte följer avtalade villkor. Vi arbetar nu för att kunna införa gemensamma särskilda tilläggsvillkor i samråd med fastighets- och byggsektorn, vilket bidrar ytterligare till en mer Hållbar byggbransch.

De gemensamma villkoren är tänkta att även bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, nummer 8 och 16 (läs mer på globalamalen.se). En sammanfattning av de bankgemensamma riktlinjerna presenteras nedan.

En ambition är att bankinitiativet på sikt ska kunna vidareutvecklas för att andra intressenter ska ha möjlighet att ansluta sig.


Bakgrundsproblematik

Det har länge funnits en problematik inom byggindustrin som avser skattefusk och annan brottslighet. Vid millennieskiftet avreglerades byggbranschen i syfte att uppnå en ökad konkurrens. Kontroller och lagstiftning fanns inte på plats i tillräcklig utsträckning, vilket resulterade i att skattefusket blev grövre och andra kriminella inslag uppstod på byggarbetsplatserna. Byggbolagens affärsmodell förändrades från att ha haft många anställda arbetare till att i stället anlita entreprenörer i flera led. När bankernas kunder investerar i byggnationer och renoveringar distribueras delvis utlånade pengar vidare till ett många gånger komplext nät av olika entreprenörer.

Emellertid har digitala lösningar utvecklats som fångar information från de elektroniska personalliggare som enligt lag måste finnas på alla byggarbetsplatser. Identiteter och arbetsgivarsamband säkerställs på arbetarna som registrerar sig i personalliggarna, vilket möjliggör ökad kontroll av vilka företag som besöker byggarbetsplatserna. Bankerna begär digitala rapporter från kunderna som visar vilka entreprenörer som är verksamma på de byggarbetsplatser som finansierats. Syftet är att visa på ett gott kontrollsystem över hur dessa entreprenörer lever upp till de krav som ställs. Bankerna har en kravspecifikation på kontrollsystemen och de digitala rapporterna.


Förväntningar på kunder inom bygg- och fastighetssektorn

Kunderna förväntas organisera sin verksamhet, utbilda personal och sätta rutiner för att säkerställa processer kring föranmälan och löpande uppföljning. Kunderna förväntas även agera på avvikelser vad gäller bristande föranmälan och brister gällande skatter, avgifter och andra myndighetskrav.

Kunderna förväntas digitalt rapportera relevant information baserat på bankgemensamma särskilda tilläggsvillkor i enlighet med bankernas kravspecifikation (under utveckling). . Rapportering sker enligt individuellt överenskommen periodicitet. Eventuella avvikelser förväntas vara förklarade och vidtagna åtgärder ska redovisas.

Kunderna förväntas vidare via oberoende part låta utföra fysiska arbetsplatskontroller enligt vid var tid gällande praxis i byggbranschen.


Fotnot:
Bankerna som är grundare till initiativet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB samt Swedbank och Sparbankerna