Bakgrund till FFI

Idag sker delar av bankernas informationsutbyte via en eller en blandning av flera kanaler såsom post, fax, telefonsamtal och email för att hantera ärenden. Dagens hantering ses som otidsenlig och digitalisering ses som ett naturligt nästa steg.

Utvecklingen med ökade volymer av data tyder på att framtiden kommer att skapa ytterligare behov för informationshantering. Samtidigt kommer krav från marknaden som tyder på att digitalisering och automatisering blir det nya normala.


Vad är FFI?

FFI är ett nätverk för hållbart, säkert och standardiserat informationsutbyte. 

FFI bidrar till samsyn inom informationsutbyte.

FFI består av en förvaltningsorganisation, ett regelverk, en meddelandekatalog och tekniska specifikationer. Förvaltningsorganisationen ansvarar för såväl förvaltning som vidareutveckling av nya användningsområden samt support vid onboarding. Ett exempel på användningsområde är transaktionsförfrågningar.

  • Förvaltningsorganisation - Inom ramen för Bankföreningens helägda dotterbolag BSAB hålls ett sekretariat som ansvarar för förvaltningen av FFI. Förvaltningsorganisationen ansvarar för att upprätthålla och vidareutveckla regelverk, meddelandekatalog och tekniska specifikationer, samordna vidareutvecklingen av nya användningsområden samt ge support vid onboarding av deltagare.
  • Regelverk - Inom FFI utbyts meddelanden enligt dess regelverk. Regelverket förhåller sig teknikneutralt och beskriver krav på deltagarna.
  • Meddelandekatalog – Meddelandekatalogen beskriver standardiserade och strukturerade meddelanden per användningsområde.
  • Tekniska specifikationer - De tekniska specifikationerna möjliggör för deltagarna att utbyta de standardiserade meddelandena på ett enhetligt sätt och ska underlätta för deltagarna att implementera nödvändig funktionalitet.

Vilket värde skapar FFI?

FFI skapar förutsättningar för en säkrare, effektivare och mer hållbar informationshantering mellan banker, banker och myndigheter samt banker och andra aktörer. 

  • Inom FFI utbyts information enligt FFI:s regelverk.
  • FFI skapar möjligheter för bättre kundupplevelser genom att möjliggöra digitalisering och automatisering.
  • FFI skapar förutsättningar för mitigering av regulatoriska risker där FFIs Regelverk och Meddelandekatalog ställer samma krav för alla i nätverket. 
  • FFI skapar också förutsättningar att likrikta myndighetsinitiativ för en mer enhetlig hantering i linje med FFIs Principer och Regelverk.


FFIs Deltagare

Deltagare i FFI är banker, samt myndigheter och andra organisationer som agerar motparter till banker.

Vidare är deltagare etablerade i Sverige, har nödvändiga tillstånd och följer lagar och regler, följer FFIs regelverk och meddelandekatalog, och har en sann och naturlig nytta av att använda FFI.

Ett avtal reglerar förhållanden mellan samtliga deltagare samt till BSAB. Ansökan för att bli deltagare i FFI hanteras av BSAB. Respektive ärendetyp är separat reglerade och kan inkludera olika deltagare.

Detaljerade regler för hur man blir deltagare och hur FFI styrs, återfinns i FFIs regelverk.


FFIs ägare och förvaltning

FFI är ett regelverk och nätverk som utgörs av deltagarna vid var tid. FFI och dess komponenter ägs, förvaltas och finansieras av Bankföreningen genom BSAB. Framöver kan alternativa affärsmodeller komma att utvärderas.

Bifogat återfinns kompletterande bilder.