Ser vi tillbaka påbörjades digitaliseringen av den svenska bankmarknaden redan under slutet av 1950-talet då Bankgirot bildades.Sedan följde lanseringen av kontantautomater och betalkort i början av 1960-talet och därefter introducerades den elektroniska checkhanteringen i bankerna i systemet Dataclearingen, som så småningom utvecklades till ett komplett system för överföringar från konto-till-konto i olika banker. Detta kunde även integreras med internetbankerna när dessa poppade upp en efter en i mitten av 1990-talet. 

För att utveckla och få infrastrukturer att fungera väl till nytta för alla bankkunder, krävs en betydande samverkan mellan de svenska bankerna. Bakom kulisserna pågår ett omfattande arbete med att sätta upp regler för hur infrastrukturen ska bli tillgänglig och nåbar för alla aktörer, så att de på så sätt ska kunna erbjuda tjänster i konkurrens med varandra. 

Fortsatt fokus på digitalisering i hela samhället och regleringar med nya krav, både svenska och europeiska, kommer löpande. Förutsättningarna förändras också i hög takt genom att nya aktörer träder in på marknaden samtidigt som kundernas förväntningar på olika typer av integrerade tjänster och ännu mer funktionalitet är höga. Utveckling ska dessutom ske på ett hållbart sätt och funktionaliteten bibehållas även för dem som inte vill eller kan ha digitala tjänster.

Samverkan med andra aktörer och myndigheter

Vår ambition är att bygga vidare på den starka traditionen om samarbete kring regelverk och infrastruktur mellan svenska banker för effektiva väl fungerande banktjänster till kunderna. Med dagens marknadsförutsättningar ser vi att detta även i hög grad inkluderar samverkan med andra aktörer och myndigheter.

Samtidigt som vi förvaltar ett antal regelverk för den svenska bankinfrastrukturen, till exempel för konto- och clearingnummer, pågår flera större projekt med olika syften. Det mest omfattande är Svenska transformationsprogrammet som innebär överflyttning från den nuvarande svenska betalinfrastrukturen till ny betalinfrastruktur baserad på Nordic Payments Councils gemensamma nordiska betalregelverk. Denna transformation kommer att pågå under flera år och medför en hel del förändringar och uppdateringar i svenska regelverk, framförallt hur betaltjänsterna fungerar för kunderna.

Ett annat stort projekt är Flödet för Finansiell Information (FFI), som har inriktningen att informationsutbyte mellan banker samt mellan banker och andra aktörer ska kunna ske digitalt på ett enkelt och säkert sätt. Vår uppgift är att ta fram ett gemensamt regelverk och tillämpningar för till exempel rapportering baserad på standarder och API-lösningar.

Vi driver också tillsammans med ett antal banker och marknadens aktörer inom byggsektorn ett initiativ, Hållbar byggbransch, i syfte att skapa sunda förutsättningar och motverka brottslighet genom gemensamma villkor för kreditgivningen. Vi samordnar även bankernas arbete tillsammans med Polisen – SAMLIT - för att motverka penningtvätt och bedrägerier.

Framöver ser vi fram emot att starta och driva nya liknande samverkansinitiativ, till exempel inom regelverks- och complianceområdet, till nytta för bankerna, deras kunder och övriga aktörer i den svenska bankinfrastrukturen.

Henrik Bergman
Vd, Bankinfrastruktur i Sverige AB