Bolagets verksamhet omfattar att driva projekt för att utveckla bankgemensamma regelverk och stöd för finansiell infrastruktur. I verksamheten ingår även vidareutveckling och förvaltning av bankgemensam infrastruktur i bredare bemärkelse.

Tillträde till regelverk och infrastrukturer erbjuds olika aktörer som har rätt att ansluta sig till dessa. Samverkan kring utvecklingen och förvaltningen sker med myndigheter och andra intressenter.

Bankinfrastruktur i Sverige AB, bildades 2019 och är ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen.