1. Kontrollsystem och rapportering

Entreprenörer på en byggarbetsplats är enligt svensk lag skyldig att föra en elektronisk personalliggare. Kunden ska se till att den elektroniska personalliggaren på byggarbetsplatsen stöds av ett system som entreprenören och samtliga underleverantörer ska vara anslutna till.

Systemet ska säkerställa identitet och arbetsgivarsamband och innehålla den information som krävs för att kunna uppfylla bankernas kravställning enligt punkt 2–4 nedan. Systemet kan vara ID06 LOA2 med anslutning till ID06 kontrollsystem och rapporter, eller annat likvärdigt system med avseende på säkerhets- och funktionskrav samt rapportering som kreditgivaren godkänner.

Kommentar: Projektet har tagit fram standarder som rapporter kan kvalitetssäkras mot. Kvalitetssäkringen kan erbjudas av Hållbar byggbransch förvaltning genom Bankföreningens dotterbolag Bankinfrastruktur i Sverige AB.

2. Obligatorisk föranmälan

Kunden förbinder sig att se till att företag som bedriver byggverksamhet på en arbetsplats ska vara föranmälda på arbetsplatsen. Krav på föranmälan innebär att det ska finnas tid att kontrollera leverantörer innan de ges tillträde till byggarbetsplatsen. Föranmälan och kontroll av leverantörsföretag bedöms vara en särskilt viktig förutsättning för att motverka att företag som ägnar sig åt otillbörlig konkurrens anlitas.

Kommentar: Det finns vissa kategorier av besökare på en arbetsplats som bör undantas föranmälningsplikten. Kontrollanter och korta transporter undantas till exempel från kravet på registrering i den elektroniska personalliggaren och undantas därför från kravet på föranmälan. Kontroll av underleverantörer tar tid, ibland flera veckor. Det kan ibland mycket snabbt behövas en viss kompetens på en arbetsplats, något som i så fall behöver förklaras för bankerna precis som alla andra avvikelser.

3. Svensk F-skatt m m

Kunden och dess underentreprenörer ska, senast vid arbetets påbörjande och under hela entreprenadtiden, vara godkända för och ha svensk F-skatt och får inte ha några restförda skatter eller avgifter hos myndigheter. Om det krävs enligt svensk lag, ska de även vara arbetsgivarregistrerade och betala svenska arbetsgivaravgifter.


4. Kontroller av skalskydd och arbetsmiljö

Banken har rätt att begära att kunden genomför kontroller av skalskydd och arbetsmiljö. Kunden ska på bankens begäran ge insyn i sådana kontroller, såväl som i Arbetsmiljöverkets kontroller, där sådana har utförts.

Kommentar: Förväntansbilden är att fastighets- och byggsektorn tillser att sådana kontroller utförs stickprovsvis med viss periodicitet.