• Vi börjar med att välkomna vår nya Risk Manager, Elisabet Lärkhammar. Hon började 1 juni vilket innebär att Gil Camara helt återgår till sin roll som Program Manager under hösten.
  • Vidare när det gäller risk så kan ni läsa om den riskrapport som gavs till Transformation Committee (TC) den 28 juni.
  • Business Change belyser framför allt arbetet i de av TC utsedda Task Force, FRA Part II samt FM12 som arbetat med juridiska frågor samt med att ta fram en överenskommen period där ett nytt datum för FM12 beräknas vara.
  • Communication Management har under det första halvåret genomfört en mängd kommunikationsaktiviteter mot och tillsammans med olika intressenter som har stöttat Transformationsprogrammet i förberedelserna för transformationen.
  • Vi på PMO vill slutligen passa på att önska er en riktigt härlig sommar med många fina minnen. Ha det underbart fram till vi hörs och kanske ses igen i höst!

PMO Business Change Management Transformation Plan

En slutrapport av den genomförda analysen av behovet av tillgänglighet till de existerande användargränssnitten har godkänts av Transformation Committee. I slutrapporten anges hur länge efter en s.k. sista händelse som en bank kan förvänta sig att ett användargränssnitt är tillgängligt (gäller endast banker i Bankgirosystemet), till exempel ELIN (historiska data) och Ag-Online. Efter att respektive användargränssnitt tagits ned kommer naturligtvis nödvändiga data fortsatt vara tillgängliga men då via den framtida arkivlösningen som Bankgirot håller på att specificera krav på.

PMO Business Change har under det senaste halvåret tillsammans med P27 träffat samtliga banker för att säkerställa att deras förberedelser går enligt deras respektive planer. Bankerna har samtidigt fått möjlighet till att ställa olika frågor samt fått förtydliganden på det de önskat. PMO kommer i egen regi fortsätta med dessa möten under andra halvan av hösten. P27 tillsammans med Mastercard kommer även de att fortsätta i egen regi under hösten med olika typer av möten avseende implementationen till deras infrastruktur.

Då vi ännu inte har kunnat ta fram en transformationsplan för Autogiro/e-faktura påverkar det datumet för FM12. Därför tillsattes en arbetsgrupp med namnet Task force FM12 för att ta fram en tidsperiod där ett datum för FM12 skulle kunna vara. Då det pågår ett parallellt arbete med att ta fram specifikationer mm som ännu inte är klart, som är en av förutsättningarna för att ta fram en transformationsplan för AG/e-faktura, har arbetsgruppen ännu inte kunnat fastställa någon tidsperiod för FM12. Arbetet kommer därför att fortsätta under hösten för att både få tidsperioden för FM12 beslutad samt att komplettera Transformationsplanen med relevanta milstolpar för Autogiro samt Bankgirots e-Faktura.

PMO Business Change Management Autogiro och Bankgiro e-Faktura

Under våren har en arbetsgrupp med namnet Task Force Financial Regulatory Assessment (FRA) Part II arbetat med frågor som rör valet av ett betalningsupplägg för att ersätta Autogiro utifrån ett juridiskt perspektiv. Tolkningar berör bland annat PSD2 Payment Account Directive (PAD) samt regelverken kring kundautentisering. Gruppen har också adresserat legala aspekter i processen kring hantering av icke digitala konsumenter.

Bankerna är i stort sett eniga om hur Nordic Bill Payment (NBP) -tjänsterna kan bedömas ur ett regulatoriskt perspektiv där en majoritet av bankerna anser att Autogiro, för att uppfylla myndighetskrav, bör ersättas med en NBP-tjänst (alltså ej flera).

Det finns en god rättslig och regleringsmässig uppfattning om hur en migration av Autogirokunderna behöver genomföras, men det återstår fortfarande en del frågor som måste besvaras. Målsättningen är att under hösten stänga de öppna juridiska frågorna.

AG/e-Faktura gruppen kommer att under hösten arbeta med framtagande av en transformationsstrategi samt en transformationsplan för AG/e-Faktura. PMO kommer hålla bankgemenskapen informerad om de resultat som uppnås i arbetsgruppen.

PMO Risk Management

PMO har glädjen att välkomna Elisabet Lärkhammar till rollen som ny Risk Manager. Elisabet började 1 juni vilket innebär att Gil Camara återgår helt till sin roll som Program Manager och att Johanna Lilliecreutz avslutar sitt uppdrag på PMO. Ni kommer att bekanta er med Elisabet mycket mer efter sommaren då riskarbetet intensifieras med fler aktiviteter för att säkra transformationen, vilket innebär att samtliga banker kommer att involveras i högre grad än tidigare.

Den senaste riskrapporten, TC Risk Monitoring Report, rapporterades till Transformationskommittén den 28 juni. Rapporten har skickats ut till samtliga banker på marknaden och sammanfattningsvis är bankerna förberedda för konto-till-konto- transformationen (fas 1) och Alias-transformationen (fas 2). De största orosmomenten är kopplade till fas 3, transformationen av Autogiro/e-Faktura. Detta beror främst på att det saknas tillräckligt med information om den framtida lösningen och att det finns utestående legala frågeställningar som behöver lösas innan en transformationsplan kan färdigställas. Detta får också en påverkan på milstolpen FM12 som nämnts tidigare. PMO Risk Management kommer därför följa utvecklingen av AG/e-faktura närmare än tidigare.

PMO har noterat att riskrapporteringen från TC-banker och icke-TC skiljer sig åt en del, vilket bland annat kan bero på ett informationsgap. Därför kommer PMO efter sommaren att involvera icke-TC banker i större utsträckning med syftet att minska informationsgapet och därmed öka möjligheterna för en lyckad transformation för samtliga deltagande parter.

PMO Communication Management

Under det första halvåret har kontakt och dialog inletts med flera branschorganisationer som Företagarnas Riksförbund, Småföretagarnas Riksförbund, SRF, FAR och Fastighetsägarnas Riksförbund.

PMO har anordnat Webbinarier och seminarier för och tillsammans med ERP-leverantörer och deras intresseorganisationer samt genomfört en undersökning av hur redo ERP och systemleverantörer är inför transformationen.

PMO har också genomfört föreläsningar och podcast för BDO’s, Poolias och Wise professionals nätverk av lönechefer samt haft kontinuerlig exponering i specialistmedier och på branschorganisationers webbsidor.

Med hjälp av SRF har PMO tillsammans med TC-banker tagit fram tabeller som visar exempel på tjänster och format som kan skilja sig mellan respektive bank. Tabellerna är publicerade på vår hemsida (länk) och syftar främst till att underlätta för ERP-leverantörer och servicebyråer som vill anpassa sina system till olika banker. Att finnas med i tabellerna är öppet för alla banker som önskar vara med. Skicka information till info@transformationprogram.se om du vill att din bank skall stå med i tabellen.

Inför hösten planerar vi för fortsatta kommunikationsaktiviteter för ERP-gemenskapen inklusive spårning av beredskap. Vi har också kommit överens om att genomföra fler kommunikationsaktiviteter med ett flertal av de ovannämnda intressenterna.

PMO kommer att fortsätta att arbeta för en kontinuerlig exponering i relevanta medier samt planera för och genomföra kommunikationsaktiviteter i digitala kanaler för ökad kännedom för att på så sätt bidra till att säkra transformationen. Så snart det är möjligt, kommer PMO också ta fram en kommunikationsplan för AG/Bg e-Faktura.

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det Svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.