• PMO Business Change Management arbetar med att analysera olika scenarier i syfte att både skapa förståelse för hur pass känslig Transformationsplanen är för ändringar och för att senare kunna arbeta med olika mitigerande åtgärder
 • Arbete pågår även med att koordinera bankerna i dialogen avseende Euroclear
 • En uppdaterad version av Transformationsmanualen distribuerades till auktoriserade mottagare den 6 december
 • PMO Business Change Management arbetar just nu med bankerna om potentiella alternativ för ”Hur en transformation av Autogiro/e-Faktura ska gå till”.
 • Tidigare Risk Manager Jon Wallerstedt har slutat. Gil Camara, PMO Program Manager har tagit över rollen som PMO Risk Manager tills vi har rekryterat en ersättare.
 • Transformation Committee (TC) beslutade den 26 november om en modell för hur riskhantering skall bedrivas inom programmet. Modellen skall prövas och utvärderas under Q1-2022
 • TC har beslutat att ha möten i slutet av varje månad under 2022 med undantag för juli
 • Inom PMO Communication Management har det under hösten genomförts ett antal kommunikationsaktiviteter, bland annat en enkät ”PMO Readiness survey” för banker och ERP-leverantörer samt ett flertal seminarier och publicerade artiklar i specialistmedia
 • Under 2022 kommer PMO Communication Management bland annat att regelbundet följa upp ERP-leverantörernas beredskap samt ta fram en kommunikationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura så snart en transformationsplan för det sistnämnda är framtagen
 • PMO har skickat ut en inbjudan till ett Informationsmöte som planeras att genomföras den 24 januari nästa år

 

PMO Business Change Management

För att både skapa förståelse för hur pass känslig Transformationsplanen är för ändringar och för att senare på sikt kunna arbeta med olika mitigerande åtgärder, pågår inom projektet Transformation Plan - Detailing ett arbete med att analysera olika scenarier som kan tänkas påverka transformationen. Ett sådant scenario kan till exempel vara ”Vilken påverkan får det på transformationen om milstolpe FM3 förskjuts med två veckor?”.

Tillsammans med ett antal banker arbetar Business Change även med att koordinera bankerna i den pågående dialogen avseende Euroclear och med framtagande av en interimslösning. Den förväntas kunna fastställas i närtid och presenteras efter årsskiftet.

Transformationsmanualen och Transformationsplanen

Transformationsmanualen har fått en uppdatering som en följd av dels P27:s genomförda förvärv av Bankgirot, dels den förskjutna migrationen av Swish samt inte minst det beslut som är fattat avseende datum för transformationen av Kuvertbetalningar (FM11).

Utöver ovanstående har Transformationsmanualen fått en uppdaterad och förenklad checklista (kap 12.4), som förhoppningsvis skall hjälpa er banker ännu mer i era förberedelser. Dessutom är även beskrivningen av riskarbetet uppdaterad.

 

Autogiro och Bankgiro e-Faktura

PMO Business Change Management arbetar just nu med TC-bankerna om potentiella alternativ för ”Hur en transformation ska gå till”. Det mesta av det arbetet sker i bilaterala möten med bankerna. Under Q1 2022 kommer förhoppningsvis en strategi för Hur Autogiro skall transformeras att läggas fram till TC för beslut.

Tillsammans med TC-bankerna har slutsatsen dragits att det i rådande situation inte är möjligt att fastställa en plan för transformationen av Autogiro och Bankgiro e-Faktura. PMO har ambitionen och förhoppningen att kunna ha en överenskommen transformationsplan klar under Q2 2022.

 

PMO Risk Management

Inom PMO Risk Management har vi gjort en del förändringar där tidigare PMO Risk Manager Jon Wallerstedt har slutat. I stället tar Gil Camara över den rollen tills vi har rekryterat en ersättare.

På TC mötet den 26 november enades vi om att PMO skall identifiera, bevaka och rapportera om risker som:

 • är direkt relaterade till transformationen och Transformationsplanen (till exempel om banker eller kunder/ERP leverantörer inte är redo i tid) där PMO och TC kan påverka och fatta beslut om förändringar
 • är relaterade till andra pågående/planerade Initiativ (till exempel RIX INST, NPC CT ISO 2019) på den svenska betalningsmarknaden som kan påverka transformationen. Då det är andra aktörer som är ägare av planerna och riskerna för Initiativen, bevakar och rapporterar PMO endast om dessa till TC.

På samma TC möte presenterade PMO en modell för riskhantering inom programmet som godkändes av TC. Modellen skall tillämpas, utvärderas och förfinas ytterligare under Q1-2022.

 

PMO Communication Management

PMO Communication Management har under hösten fortsatt med både bilaterala och multilaterala möten med deltagare i de båda arbetsgrupperna för kommunikation. Mötena har utöver värdefull input för PMO:s fortsatta kommunikationsarbete bland annat resulterat i beslut om en bankgemensam process för att hantera medieuppmärksamhet relaterat till transformationen.

PMO har även presenterat resultatet av en under oktober månad genomförd enkät, en så kallad Readiness survey för både banker och ERP-leverantörer på TC-mötet den 29 oktober. Även om svarsfrekvensen för ERP-leverantörerna var relativt låg så gav undersökningen en indikation på att de ligger bra till i sina förberedelser. Bankerna är till största delen enligt plan.

Sedan det förra nyhetsbrevet har kommunikationsarbetet också fokuserat på att bredda gruppen av intressenter, främst intresseorganisationer, att kommunicera och genomföra kommunikationsaktiviteter tillsammans med. Exempel på intressenter som tillkommit är försäkringsföretagens branschorganisation, Svensk Försäkring, Företagarnas Riksförbund och Småföretagarnas Riksförbund. De två sistnämnda har tillsammans över 90 000 medelstora och små företag anslutna.

Exempel på aktiviteter som har genomförts är deltagande av PMO på Hogias Ekonomidagar i slutet av oktober, Webinarium för försäkringsbranschen arrangerat av företaget Lumera, publicerade artiklar i FAR:s bägge magasin Balans och Resultat samt seminarium i regi av SRF i början av december med omkring 400 deltagare. Seminariet finns tillgängligt på SRF Konsulternas Youtube-kanal, länk finner ni här.

Under 2022 kommer PMO Communication Management bland annat att arbeta med att bredda underlaget av ERP-leverantörer för att regelbundet kunna följa upp på deras beredskap inför transformationen) samt fortsätta arbetet med kontinuerlig exponering i specialistmedier.

En kommunikationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura kommer att tas fram så snart en transformationsplan är framtagen.

PMO planerar för att hålla ett Informationsmöte 24 januari 2022 klockan 15.00 till 16.00. Inbjudan har skickats ut.

PMO kommer kontinuerligt att hålla alla intressenter informerade om det arbete som pågår inom det Svenska Transformationsprogrammet och de beslut som Tranformationskommittén fattar som påverkar den planerade transformationen.

 

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det Svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.