• Transformationskommittén (TC) har den 1 juli beslutat om en ny reviderad Transformationsplan som utgår ifrån den förväntade förseningen om 12–18 mån som annonserades av P27 den 1 juli 2021.
  • Till följd av den reviderade Transformationsplanen har Transformationsmanualen och Kommunikationsguiden uppdaterats och distribuerats till er som är auktoriserade mottagare.
  • Även PMO Risk List har uppdaterats för att vara koordinerad med den reviderade Transformationsplanen.
  • PMO kommer att bjuda in till ett Informationsmöte i höst där vi kommer att fördjupa oss i vad den nya Transformationsplanen innebär. Länk för anmälan kommer att publiceras på vår hemsida och skickas ut till er som tidigare närvarat på våra Informationsmöten.
  • PMO har rekryterat en ny Risk Manager, Jon Wallerstedt, som ersätter Bengt Wallén, ansvarig för att planera den potentiella transformationen av Autogiro och BG e-Faktura på PMO, som tillfälligt haft ansvaret för Risk Management. Jon har mångårig erfarenhet inom riskområdet både som konsult och som chef och vi är övertygade att han kommer att bidra till att utveckla PMO:s befintliga riskarbete.
  • Arbetet med att informera ERP-leverantörer, servicebyråer, redovisningskonsulter med flera fortskrider. PMO har genomfört ett webbinar i egen regi den 18 maj samt ett i samarbete med FAR och de största ERP-leverantörerna på den svenska marknaden den 2 juni. PMO:s eget webbinar finns publicerat på vår hemsida.
  • PMO har även intervjuats av SRF Tidningen Konsulten samt för Hogias externa sajt och planerar för att i höst genomföra föreläsningar och webbinar i samarbete med Giva Sverige och FAR.

PMO kommer kontinuerligt att hålla alla intressenter informerade om det arbete som pågår inom det Svenska Transformationsprogrammet och de beslut som Tranformationskommittén fattar som påverkar den planerade transformationen.

1. Transformationsmanualen och Transformationsplanen

Transformationsplanen
Som en följd av den aviserade förväntade förseningen från P27 har Transformationsplanen reviderats och godkänts av Transformationskommittén den 2 juli 2021.

I den reviderade Transformationsplanen har PMO utgått från ett antal väl grundade antaganden, bland annat när bankernas potentiella implementering av P27 avseende onboarding av Longtail-bankerna kommer att vara klar. Antagandet är att detta sker senast vecka 35, det vill säga i slutet av augusti 2023. I den förra Transformationsplanen var detta datum den 26 februari 2022 (milstolpe PM2).

I den reviderade Transformationsplanen har tidigare PM2 döpts om till PM2a. Dessutom har det adderats en milstolpe, PM2b, som avser den tidpunkt då de banker som väljer att ansluta sig till den nya planerade tjänsten för hantering av Request-to-Pay-meddelanden har gjort detta.

Vi vill göra er uppmärksamma på att även om P27 deltagit i revideringen av Transformationsplanen och stödjer antagandet ovan, så är det inte förrän P27 slutgiltigt meddelat tidpunkt för avslutad onboarding av Longtail-bankerna som vi kan vara fullständigt säkra på om våra antaganden avseende PM2a och PM2b varit korrekta. Skulle antagandena visa sig avvika från vad P27 i framtiden kommer avisera kan vi behöva revidera Transformationsplanen ytterligare.

Transformationsmanualen
Versionen som har distribuerats till alla som är auktoriserade mottagare är numrerad till 1.41. Detta är en följd av att version 1.4 aldrig skickades ut eftersom P27 precis innan distributionen meddelade om sin försening. Den stora ändringen i Transformationsmanualen sedan version 1.3 är naturligtvis de uppdateringar som är gjorda som en följd av den reviderade Transformationsplanen. Därutöver har Kommunikation fått ett eget kapitel och vissa texter har uppdaterats och förtydligats. För att få en bra bild över vad som förändrats avseende både version 1.4 och 1.41 kan man med fördel läsa History of changes som ligger allra först i Transformationsmanualen.

Detaljerade planer
De två detaljerade planerna (en för Kontoöverföring och en för Bankgiro/Plusgirobetalningar sk Alias-betalningar) har uppdaterats i linje med Transformationsplanen. De restriktioner som gäller de så kallade TC-bankerna har beslutats kunna vara detsamma efter denna justering. Däremot kommer de indikativa prognoserna för transformationen av Kontoöverföringar och Alias-betalningar att revideras under augusti till oktober.

2. Autogiro och Bankgiro e-Faktura

Transformationskommittén har godkänt PMO:s slutrapport för fas 2 av projektet och även godkänt att fortsätta med fas 3 som kommer att inledas under hösten 2021. Transformationskommittén beslutade även om den reviderade Transformationsplanen där en möjlig starttidpunkt anges – läs om PM2b i punkt 1 ovan.

Arbetet under fas 2 i projektet har koordinerats med revideringen av PMO Transformationsplan. Projektet har diskuterat ett utkast till en Transformationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura och arbetshypotesen är att transformera e-Faktura först och därefter Autogiro. För närvarande planeras att Autogiro och e-Faktura har samma tidpunkt för de milstolpar som markerar att den potentiella transformationen är genomförd. Projektet har tillsammans med kommunikationsgruppen arbetat med ett utkast till en kommunikationsstrategi och plan för den potentiella transformationen av Autogiro och Bankgiro e-Faktura.

Under fas 2 har projektet även initierat en legal utvärdering där det diskuterats men inte fattats beslut om hur tolkningar av till exempel vad som avses med Autogiro i Betaltjänstlagen.

3. Riskhantering

PMO Risk List har uppdaterats för att vara koordinerad med den reviderade Transformationsplanen.
Vi hälsar vår nya Risk Manager Jon Wallerstedt, välkommen! Han har redan inlett arbetet med att utveckla PMO’s riskarbete ytterligare med inriktning på en klar och strukturerad riskrapportering som har fokus på nyckelrisker och mitigeringsåtgärder av dessa.
Jon kommer att ha ett nära samarbete och en tät dialog med alla intressenter i det Svenska Transformationsprogrammet. Ambitionen är att etablera en stark monitorering och rapportering av risker som gör det möjligt för alla intressenter att vidta lämpliga mitigerande åtgärder.

4. Kommunikation

PMO kommunikationsguide med kommunikationsfönster har reviderats och uppdaterats i enlighet med den nya reviderade Transformationsplanen.

PMO har tagit ett samlat grepp om de frågor och svar kring transformationen som dykt upp och producerat ett Q&A-dokument som distribuerats till en större grupp intressenter och deltagare i Transformationsprogrammet. Vi har även uppdaterat vår hemsida, både med text och med frågor och svar.

Vi fortsätter vårt informationsarbete mot ERP-leverantörer och revisionsbyråer, servicebyråer och redovisningskonsulter. PMO höll ett webbinar den 18 maj och ett liknande webbinar i samarbete med FAR och de största systemleverantörerna på den svenska marknaden den 2 juni. PMO:s webbinar i egen regi finns publicerat på vår hemsida här. Företrädare för PMO har också varit intervjuade i SRF Tidningen Konsulten, som främst riktar sig till revisionskonsulter och lönespecialister, samt för Hogias externa sajt om vad den nya planerade betalningsinfrastrukturen potentiellt kommer att innebära för dem, deras medlemmar och kunder.

Under september och oktober kommer PMO tillsammans med Giva Sverige och FAR att genomföra föreläsningar och webbinar.

Ett starkt fokus för PMO Communication Management kommer under hösten att vara att tillsammans med arbetsgruppen för kommunikation och projektgruppen för Autogiro och Bankgiro e-Faktura ta fram en kommunikationsstrategi och plan för den potentiella transformationen av Autogiro och Bankgiro e-Faktura.

 

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det Svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning. Bakgrunden till presenterade planer för transformationen är att banker på den nordiska marknaden sett behovet av anpassningar till europeiska standarder för moderna och effektiva betalningar som skapar största möjliga nytta för kunderna.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

P27 är fortfarande i ett preliminärt skede, och inrättandet av P27 är föremål för godkännanden och krav från myndigheterna. Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.