• Med anledning av den försening på minst 12 månader men mer sannolikt 18 månader som P27 meddelade på National Sounding Board onsdagen den 14 april, har Transformationskommittén (TC) givit PMO i uppdrag att revidera den befintliga Transformationsplanen och presentera en ny Transformationsplan innan sommaruppehållet.
 • Efter att TC beslutat om en reviderad Transformationsplan kommer en ny version av Transformationsmanualen att distribueras till er som är auktoriserade mottagare. Övriga PMO dokument uppdateras succesivt.
 • I samband med utskicket av detta Nyhetsbrev bjuder PMO även in till ett Informationsmöte. Länk för anmälan hittar ni här.
 • Vår tidigare Risk Manager, Linn Öström, har slutat och rekryteringen av en ersättare pågår. Bengt Wallén, ansvarig för Autogiro och BG e-Faktura på PMO, axlar ansvaret för Risk Management till dess att vi har rekryterat en ersättare.
 • En Communication Risk workshop har genomförts och resultatet av den kommer att diskuteras i arbetsgruppen för kommunikation med målet att definiera och värdera de nya riskerna som har identifierats så att dessa kan föras in i PMO Risk List.
 • Arbetet med att informera ERP-leverantörer, servicebyråer, redovisningskonsulter med flera fortskrider. PMO har haft informationsmöten och seminarier med de relevanta systemleverantörerna på den svenska marknaden samt med intresseorganisationer som SFR och FAR.
 • PMO Business Change Manager, Lars-Åke Edenfeldt, är också intervjuad i tidningarna Revisionsvärlden och Balans där han berättar om vad den planerade transformationen till den nya planerade betalningsinfrastrukturen innebär för systemleverantörer och redovisningskonsulter.
 • PMO kommer att genomföra ett ERP- webbinar den 18 maj, länk för att anmäla sig hittar ni här.
 • PMO kommer att medverka på systemleverantören Hogias Kompetensdagar Ekonomi i oktober, 2021 där Lars-Åke Edenfeldt kommer att föreläsa om hur transformationen till den nya planerade betalningsinfrastrukturen påverkar servicebyråer och redovisningskonsulter samt vad de behöver göra för att förbereda sig.
 • The Nordic Payments Council, NPC, har publicerat uppdaterade versioner av NPC Transfer Scheme Rulebook och NPC Instant Credit Transfer Scheme Rulebook. Alla uppdaterade dokument hittar ni på NPC: s hemsida
  Home (nordicpaymentscouncil.org)

PMO kommer kontinuerligt att hålla alla intressenter informerade om det arbete som pågår inom det Svenska Transformationsprogrammet och de beslut som Tranformationskommittén fattar som påverkar den planerade transformationen. 

1. Transformationsmanualen och Transformationsplanen

Transformationsplanen
Som en logisk följd av den aviserade förseningen från P27 om minst 12 månader men mer sannolikt 18 månader behöver Transformationsplanen revideras. Även de färdigställda detaljerade planerna som var aviserade att distribueras i början av april och skulle inkludera den indikativa prognosen för bankernas potentiella transformering till den nya planerade betalningsinfrastrukturen kommer att behöva ses över och revideras. I nuläget bedöms de restriktioner som de åtta TC-bankerna ska följa, om de beslutar sig för att migrera till den nya potentiella betalningsinfrastrukturen, inte behöva revideras utan kan kvarstå vid respektive inledning av transformation av Kontoöverföringar samt Alias-betalningar.

PMO har fått uppdraget av TC att revidera Transformationsplanen med ambitionen att kunna presentera en ny Transformationsplan innan sommaruppehållet och därefter distribueras tillsammans med en uppdaterad version av Transformationsmanualen.

Efter att beslut tagits om en ny Transformationsplan startar arbetet med att revidera de detaljerade planerna. Det arbetet rör primärt att revidera de indikativa prognoserna.

2. Autogiro och Bankgiro e-Faktura

Fas 2 av projektet Transformationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura fokuserar på att utreda och hantera utestående frågor. Arbetet under fas 2 av projektet kommer att koordineras med utvecklingen av en reviderad Transformationsplan.

3. Riskhantering

PMO Risk Governance och PMO Risk Management har uppdaterats och kommande versionen av PMO Risk List kommer att revideras med utgångspunkt från en uppdaterad Transformation plan.

4. Kommunikation

Befintlig kommunikationsguide med kommunikationsfönster kommer att behöva revideras och uppdateras efter den nya reviderade Transformationsplanen.

En Risk Communication Workshop har genomförts med arbetsgruppen för kommunikation där befintliga risker och grundorsaker till dessa samt nya risker diskuterades. Uppföljning kommer att göras i arbetsgruppen och resultera i en uppdatering av kommunikationsrisker i PMO Risk List.

En Media Governance Overview över ansvar och möjligt samarbete i händelse av att något inträffar som ger medialt tryck på banker, P27 och eller Bankgirot har utarbetats, distribuerats till och godkänts av arbetsgruppen för kommunikation.

Vi fortsätter vårt informationsarbete mot ERP-leverantörer och revisionsbyråer, servicebyråer och redovisningskonsulter. PMO håller ett webbinar den 18 maj som belyser att alla från redovisningskonsulter till systemleverantörer påverkas av och har en viktig roll att spela i transformationen till den nya planerade betalningsinfrastrukturen. Anmäl er här.

Vi kommer också att hålla ett ERP-webbinar i samarbete med FAR den 2 juni, samt medverka på Hogias Kompetensdagar Ekonomi i oktober.

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det Svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning. Bakgrunden till presenterade planer för transformationen är att banker på den nordiska marknaden sett behovet av anpassningar till europeiska standarder för moderna och effektiva betalningar som skapar största möjliga nytta för kunderna.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

P27 är fortfarande i ett preliminärt skede, och inrättandet av P27 är föremål för godkännanden och krav från myndigheterna. Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.