• Vår tidigare Communication Manager, Maria Pellborn har slutat och Anders Edlund har tillträtt som ersättare sedan den 4 feb.
 • Vi har ökat fokuset på Risk Management-området genom att Linn Öström har tillträtt som ny Risk Manager på heltid och ersatt Bengt Wallén som i sin tur kommer att jobba heltid med en Transformationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura.
 • Slutligen vill vi berätta att Johanna Lilliecreutz har tillträtt som Program Support inom PMO.
 • För att Transformationskommittén (TC) skall kunna få en uppfattning om hur den svenska bankmarknaden som helhet ligger till i sina förberedelser inför transformationen och senare under själva transformationen, har PMO tagit fram en metodik för rapportering till TC på månadsbasis från och med mars månad.
 • PMO har initierat en ny serie med seminarier, PMO-Sessions, med syftet att informera och delvis utbilda i de aktiviteter vi bedömer är nödvändiga för bankerna att genomföra i sina förberedelser inför transformationen. Det första seminariet hölls den 2 mars.
 • Detaljeringsarbetet med Transformationsplanen fortgår och under året har fokus varit på att samla in bankers indikativa volymprognoser för kontoöverföringar och Alias-betalningar, samt på att arbeta fram Restriktioner/Begränsningar som TC-banker ska följa för att säkerställa operationell stabilitet.
 • En s.k. Task Force har tittat på behovet av kompletteringar till de regler som finns idag avseende Bankgironummerregistret samt de kataloguppgifter som en bank kan erhålla från Bankgironummerregistret.
 • En ny version av Transformationsmanualen, v1.4, planeras att distribueras till intresserade banker under april 2021.
 • Arbetet att ta fram en första version av en Transformationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura baserat på den första versionen av den målbild P27 presenterade på National Sounding Board den 11 feb fortsätter. Målet är att detta arbete ska vara klart under våren 2021.
 • Parallellt med det löpande riskarbetet arbetar PMO nu med att förfina rådande Risk Governance och Risk Management och att integrera riskhantering än mer i Transformationsprogrammet för att säkerställa den operationella stabiliteten.
 • En Kommunikationsguide med samma syfte och struktur som Transformationsmanualen har färdigställts och distribuerats.
 • ERP-gruppen har beslutat om riktade kommunikationsinsatser mot service- och bokföringsbyråer i kombination med ett ERP-Webinarium i mitten av maj.
 • Communication- och Risk Management inom PMO planerar att tillsammans med Kommunikationsgruppen genomföra ett Communication Risk-seminarium i slutet av mars.

PMO kommer kontinuerligt att hålla alla intressenter informerade om det arbete som pågår inom det Svenska Transformationsprogrammet och de beslut som Tranformationskommittén fattar som påverkar den planerade transformationen

1. Transformationsmanualen och Transformationsplanen

Volymbegränsningar
Projektet som fokuserar på Transformationsplanen har arbetat med att ta fram Restriktioner/Begränsningar som TC-banker ska följa för att säkerställa operationell stabilitet.

Dessa begränsningar, som är nödvändiga för att säkerställa operationell stabilitet, kommer att gälla under de två till tre första veckorna av transformationen, för både Kontoöverföringar och Alias-betalningar och kommer att finnas i respektive detaljerade Transformationsplan. Övriga banker, det vill säga icke-TC banker, omfattas inte av dessa begränsningar. Transformationskommittén förväntas ta beslut om begränsningarna för Kontoöverföringar samt Alias-Betalningar vid deras möte den 26 mars.

Prognoser
Bankers indikativa prognoser för både kontoöverföringar och Alias-betalningar har samlats in. Dessa prognoser har sammanställts på bankmarknadsnivå med syfte att hela bankmarknaden ska få en känsla för i vilken takt som transformationen förväntas gå. Prognosen för Kontoöverföringar samt Alias-betalningar kommer att finnas i respektive detaljerade Transformationsplan. Med dessa prognoser får respektive bank en möjlighet att göra en bedömning av vad som kan förväntas till den egna banken i form av inbetalningar avseende kontoöverföringar respektive Alias-betalningar. Transformationskommittén förväntas ta beslut om dessa prognoser vid mötet den 26 mars.

Transformationsmanualen
En ny version av Transformationsmanualen, v1.4, planeras att distribueras till intresserade banker under april 2021.

2. Bankgironummerkatalogen

En s.k. Task Force har tittat på behovet av kompletteringar till de regler som finns idag avseende Bankgironummerregistret samt de kataloguppgifter som en bank kan erhålla från Bankgironummerregistret. Detta eftersom det framtida behovet är att även det underliggande kontonumret ska kunna skickas med till bankerna. OBS! att endast banker som är deltagare i Bankgirosystemet kommer att erhålla bankgirokataloguppgifter som inkluderar kontonummer. Övriga banker kommer inte att erhålla detta.

De kompletterande reglerna syftar främst till att säkerställa att det kontonummer som bifogas ej får distribueras eller delas med någon part utanför banken, samt att banken enbart får använda kontonummeruppgiften i samband med att den skickar betalningar via den nya planerade betalningsinfrastrukturen.

Önskemålet om kompletteringarna samt den utveckling som behöver göras har sänts till Bankgirot där det kommer att hanteras enligt Bankgirots normala process.

3. Autogiro och Bankgiro e-Faktura

Fas 2 av projektet för arbetet med Autogiro och Bankgiro e-Faktura inleddes i januari med en uppdatering av uppdragsbeskrivningen som hade accepterats av både projektet och Transformationskommittén. Arbetet fortsätter, med utgångspunkt från den uppdragsbeskrivningen, att ta fram en första version av en Transformationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura.

På det senaste National Sounding Board (NSB) presenterade P27 en målbild för en tjänst avsedd att göra det möjligt att transformera Autogiro och Bankgirots e-Faktura till deras planerade nya tjänst Bill Pay. De banker som väljer att ansluta sig till Bill Pay kommer att utveckla sina egna specifika tjänster och gränssnitt.

Den målbild som P27 presenterade är en viktig pusselbit för projektets arbete med att fram Transformationsplanen för Autogiro och Bankgiro e-Faktura. P27 kommer att arrangera s.k. Deep-Dive sessions av den planerade nya tjänsten Bill Pay för NSB den 18 mars 2021.

För att säkerställa att dessa Deep-Dives sessions fokuserar på rätt detaljer/funktioner får ni gärna skicka gärna in frågor och/eller förslag på ämnen, antingen till Bengt Wallén på PMO, bengt.wallen@transformationprogram.se, eller till Jussi Snellman på P27, jussi.snellman@nordicpayments.eu.

Efter Deep Dive sessions kommer arbetet med framtagandet av en Transformationsplan att fortsätta med mer detaljer om den nya planerade tjänsten Bill Pay.

Fas 2 av projektet kommer att slutföras under juni men det är i nuläget oklart när Transformationsmanualen kan uppdateras med en Transformationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura. Målet är att en första version skall tas fram under våren 2021.

4. Riskhantering

Ett kontinuerligt arbete pågår med att hantera samtliga identifierade risker och eventuellt nyuppkomna risker kopplade till Transformationsplanen.

Parallellt med detta löpande riskarbete sker nu ett initiativ inom Risk Management med syfte att förfina rådande Risk Governance och Risk Management och att integrera riskhantering ännu mer i Transformationsprogrammet.

Detta ska framför allt ses mot bakgrunden av att planeringen av Transformationen steg för steg går in i en mer komplex fas och att PMO expanderar sitt samarbete och uppföljning med berörda banker som inte tillhör gruppen TC-Banker. Det ställer krav på ett gemensamt, enkelt och systematiskt sätt att arbeta med risker för hela bankgemenskapen och andra större intressenter. Ett värdeskapande arbetssätt för den enskilde aktören såväl som på aggregerad nivå för hela Transformationsprogrammet.

5. Kommunikation

En Kommunikationsguide med samma syfte och struktur som Transformationsmanualen har färdigställts och skickats till TC-banker i början av vecka 7. Kommunikationsguiden innehåller kommunikationsteman och budskap relaterade till produkter, målgrupper, tidsramar, så kallade Kommunikationsfönster, samt Frågor och Svar.

För att erhålla Kommunikationsguiden måste man följa samma process som med Transformationsmanualen, det vill säga att man måste vara en s.k. Authorised Representative. Maila till info@transformationprogram.se om ni vill ta del av Kommunikationsguiden.

PMO har den 2 mars skickat ut en enkät till alla banker i syfte att få en bild av hur den svenska bankmarknaden ligger till i sina förberedelser inför transformationen. Vi genomför också kontinuerligt bilaterala samtal med icke TC-banker.

Vidare har ERP-gruppen beslutat om riktade kommunikationsinsatser mot service- och bokföringsbyråer i kombination med ett ERP-Webinarium i mitten av maj.

Communication Management och Risk Management inom PMO planerar att tillsammans med Kommunikationsgruppen genomföra ett Communication Risk-seminarium i slutet av mars. Syftet är att få en överblick över och samsyn på kommunikationsrisker.

Avslutningsvis har vi också inlett en ny serie med seminarier, PMO-Sessions, där vi arbetar med information och utbildning kopplat till transformationen för att i ännu större utsträckning kunna hjälpa bankerna i sina förberedelser inför transformationen. Det första seminariet hölls den 2 mars.

 

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det Svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning. Bakgrunden till presenterade planer för transformationen är att banker på den nordiska marknaden sett behovet av anpassningar till europeiska standarder för moderna och effektiva betalningar som skapar största möjliga nytta för kunderna.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

P27 är fortfarande i ett preliminärt skede, och inrättandet av P27 är föremål för godkännanden och krav från myndigheterna. Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.