Programkontoret (PMO) vill med detta sista nyhetsbrev för i år berätta om vad vi har jobbat med och levererat till Transformationskommittén (TC) sedan sist.

  • Fortsatt arbete med detaljplaneringen av tjänster kopplade till Bankgironummer i Transformationsplanen och efter beslut av Transformationskommittén har två milstolpar adderats samt en har tagits bort.
  • En ny uppdaterad version av Transformationsmanualen har producerats med bland annat ny information om det pågående arbetet med Autogiro/e-Faktura. Version 1.3 av Transformationsmanualen kommer att distribueras inom kort.
  • En rapport om det arbete som har pågått under hösten gällande Autogiro och Bankgiro e-Faktura har presenterats och godkänts av Transformationskommittén. Arbetet kommer att fortsätta även under 2021.
  • PMO har under hösten lagt extra mycket fokus på riskhantering och involverat bankerna i mycket högre utsträckning. VI har även börjat involvera banker som inte är representerade i TC.
  • Antalet kommunikationsaktiviteter har ökat med bland annat tre nyhetsbrev, informationsmöten, webbinarier och en enkätundersökning.

Programkontoret kommer kontinuerligt att hålla alla intressenter informerade om det arbete som pågår inom det svenska Transformationsprogrammet och de beslut som Tranformationskommittén fattar som påverkar den planerade transformationen.

Till sist vill vi alla på PMO önska alla våra läsare GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

1. Transformationsplanen

Arbetet med att analysera Transformationsplanen har fortsatt som planerat med bland annat risk- och volymanalyser. Detta har i sig inte lett till någon förändring av någon milstolpes placering. Däremot har en förändring skett i form av borttagandet av en P27-relaterad milstolpe (den tidigare PM1) vilket får en naturlig följd i att de tidigare benämnda milstolparna PM2 och PM3 har fått nya namn (PM1 samt PM2). Därutöver har Transformationsplanen fått två nya milstolpar, FM3 och FM4b.
Den förstnämnda av de nya milstolparna (FM3) har efterfrågats en längre tid och anger när transformationen av Kontoöverföringar planeras starta. Den andra nya milstolpen (FM4b) anger när den tänkta transformationen av Swish är planerad. Eftersom FM4 fanns tidigare har den fått ett nytt namn, FM4a. Bakgrunden till att dessa två milstolpar (FM4a och FM4b) har givits liknande namn är att de båda avser transformationer som beslutas av andra parter än TC. FM4b och dess planering styrs av Riksbanken, GetSwish AB samt de i Swish deltagande bankerna.
Utöver ovanstående förändringar har även utseendet på själva Transformationsplanen förändrats för att bättre åskådliggöra de milstolpar som har en naturlig koppling mellan varandra.
Ovanstående innebär en del förändringar i Transformationsmanualen och kommer att finnas med i nästa version (v1.3) som planeras att skickas ut den 22 december.

2. Transformationsmanualen v1.3

En uppdaterad version av Transformationsmanualen v1.3 kommer att distribueras till intresserade banker. Utöver ovannämnda förändringar i punkt 1. har det förutom en del språkförbättringar och förtydliganden lagts till kompletteringar avseende Nordic Payments Council (NPC) samt texter som avser Autogiro och Bankgiro e-Faktura. I det inledande avsnittet i Transformationsmanualen (History of Changes) finns alla förändringar angivna. Det är av största vikt att bank som är intresserad av delta i den planerade transformationen sätter sig in i de förändringar som skett samt vad dessa innebär för den egna banken.
För att underlätta läsandet av Transformationsplanen samt de två detaljplanerna, finns dessa i en större storlek i det nya Appendix 3.
Vill du ta del av Transformationsmanualen? Du som tillhör en bank som är representerad i Transformationskommittén (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia eller Swedbank) vänder dig till din representant i Transformationskommittén. Tillhör du en bank som inte är representerad i Transformationskommittén kan du skicka ett mejl med en begäran till info@transformationprogram.se.

3. Autogiro/Bankgirots e-Faktura

Ett projekt beställdes av TC och en igångsättning initierades av PMO Business Change Manager i oktober 2020. Uppdraget var att ta fram en första version av en specifik Transformationsplan för Autogiro och Bankgiro e-Faktura.
Projektet har arbetat med en hypotetisk målbild. Denna målbild härledde en modell för möjlig återanvändning av information i befintliga mandat som är föremål för juridisk granskning. Vidare antogs att transformationen av Autogiro och Bankgiro e-Faktura skulle kunna göras under en kortare transformationsperiod jämfört med kontoöverföringar och alias-betalningar.
Hittills har projektet tagit fram ett utkast till en potentiell transformationsstrategi som baseras på milstolpar för start och stopp av transformationen av Autogiro och Bankgiro e-Faktura samt några stödjande milstolpar som är nödvändiga för förberedelserna före den potentiella transformationen.
Projektet kommer att arbeta vidare med planeringen av transformationen under våren 2021.

4. Riskhantering

Programkontoret har genomfört riskworkshoppar inom projektet som arbetar med att ta fram en detaljerad Transformationsplan för milstolparna till och med FM10. En riskworkshop har genomförts i projektet Transformationsplan för Autogirot och Bankgirots e-Faktura.
Ett kontinuerligt arbete pågår med att hantera samtliga risker för att uppdatera och åtgärda riskerna.

5. Kommunikation

För att säkerställa att alla banker som har för avsikt att delta i transformationen har påbörjat sina förberedelser, och för att Programkontoret ska ha en möjlighet att hjälpa alla banker som behöver stöd, kommer vi också att skicka ut enkäter för att ta reda på hur långt alla banker har kommit i sina förberedelser. Den första undersökningen som genomfördes i november visade på hög aktivitet i transformationsarbetet. Vi följer upp enkäten med bilaterala samtal med icke TC-banker under december och januari.

Kommunikationsgruppen har arrangerat webbinarier för systemleverantörer, ERP och servicebyråer. Material från dessa webbinarier finns på bankföreningens hemsida fram till den 15 maj. Vi planerar också att skicka ut kommunikationsmaterial med frågor och svar kopplade till olika kommunikationsteman exempelvis Alias-betalningar, värdeavi med mera.

Programkontoret genomförde sitt första informationsmöte med högt deltagande och planerar att arrangera återkommande informationsmöten för TC-banker, icke TC-banker och systemleverantörer på regelbunden basis. Dessutom kommer det fortsatt att skickas nyhetsbrev med löpande uppdateringar. Nästa informationsmöte digitalt är den 26 januari klockan 14-15.30 och nästa möte för systemleverantörer är planerat till mars.
Samtliga kommunikationsinsatser och anmälningar finns samlade på Bankföreningens hemsida. Den som vill veta mer om dessa informationsmöten eller vill anmäla kollegor till antingen informationsmöten eller till nyhetsbrev kan mejla till info@transformationprogram.se om begäran.

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning. Bakgrunden till presenterade planer för transformationen är att banker på den nordiska marknaden sett behovet av anpassningar till europeiska standarder för moderna och effektiva betalningar som skapar största möjliga nytta för kunderna.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

P27 är fortfarande i ett preliminärt skede, och inrättandet av P27 är föremål för godkännanden och krav från myndigheterna. Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.