På uppdrag av Transformationskommittén har Programkontoret sedan förra nyhetsbrevet jobbat vidare med följande huvuduppgifter:

  • Fortsatt arbete med detaljplaneringen av tjänster kopplade till Bankgironummer i Transformationsplanen och efter beslut av Transformationskommittén har datumen för ett par milstolpar ändrats
  • En arbetsgrupp för att ta fram en första version av en Transformationsplan för Autogiro/Bankgiro e-Faktura har bildats och arbetet är igång
  • Förutom att identifiera och klassificera risker har Programkontoret även påbörjat arbetet med att hantera riskerna för Transformationsplanen
  • Programkontoret har fortsatt dialogen med bankerna för att se hur vi kan stödja deras eventuella behov av tilläggstjänster
  • För att hålla marknaden informerad och involverad på bästa sätt har Programkontoret tagit fram en övergripande kommunikationsplan med tillhörande aktiviteter
  •  Den 12 november kommer Programkontoret hålla ett informationsmöte för banker om det svenska Transformationsprogrammet
  • Den 26 november resp. 3 december kommer Programkontoret hålla ett informationsmöte om den nya planerade nordiska betalningsinfrastrukturen

Programkontoret kommer kontinuerligt att hålla alla intressenter informerade om det arbete som pågår inom det svenska Transformationsprogrammet och de beslut som Transformationskommittén fattar som påverkar den planerade transformationen.

1. Transformationsplanen

P27 har flyttat fram den förväntade tidpunkten när de framtida deltagarna förväntas vara uppkopplade mot deras Clearing & Settlement plattform, vilket har lett till förändringar av tidpunkter för milstolpar i Transformationsplanen.

Majoriteten av milstolparna FM5-FM10 i Transformationsplanen har analyserats, vilket har resulterat i att den förväntade starttidpunkten för både kontoöverföringar och Alias-betalningar flyttats framåt, liksom det förväntade slutdatumet för transaktioner via NetBet (Bankgirots produktnamn är Avgående Betalningar Bank). En annan förändring av Transformationsplanen är att milstolpe FM9 (filkommunikation till och från Bankgirot) har delats upp i två milstolpar. En milstolpe (FM9a) avseende Leverantörsbetalningar, Bankgiro inbetalningar samt Bg Lön, och en milstolpe (FM9b) för Autogiro och Bankgirots e-Faktura. Det kvarstår dock analyser av ett par milstolpar bla FM7 vilket kan medföra ytterligare förändringar i Transformationsplanen längre fram. I den senaste versionen av Transformationsmanualen v1.2 finns de nämnda förändringarna beskrivna mer i detalj.

För att alla banker som är intresserade ska ha en tydlig bild över den planerade transformationen och att respektive bank också ska veta vad de då behöver förhålla sig till, har två detaljplaner tillfogats Transformationsplanen. En detaljplan för kontoöverföringar och en för Alias-betalningar. Dessa två detaljplaner kommer att vara styrande för den planerade transformationen och anger i vilken takt saker kommer att ske och vilka restriktioner och rekommendationer som gäller. Under de närmaste månaderna kommer planeringen av transaktionsvolymer som finns i detaljplanerna att ta form. I ett första steg på en övergripande nivå för att sedan mot nästa halvårsskifte kunna fastställas på en detaljerad nivå.

2. Transformationsmanualen v1.2

En uppdaterad version av Transformationsmanualen v1.2 har distribuerats till intresserade banker. Den speglar och beskriver ovannämnda förändringar som skett gällande milstolpar, tillägget av de två detaljerade planerna samt generella uppdateringar. Det är av största vikt att bank som är intresserad av delta i den planerade transformationen sätter sig in i de förändringar som skett samt vad dessa innebär för den egna banken.

Vill du ta del av Transformationsmanualen? Du som tillhör en bank som är representerad i Transformationskommittén (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia eller Swedbank) vänder dig till din representant i Transformationskommittén. Tillhör du en bank som inte är representerad i Transformationskommittén kan du skicka ett mejl med en begäran till info@transformationprogram.se.

3. Autogiro/Bankgirots e-Faktura

En uppdragsbeskrivning även kallad Terms of References (ToR) för arbetet med Autogiro och Bankgirots e-Faktura har beslutats i Transformationskommittén. En projektgrupp har bildats och inlett sitt arbete. En frågelista angående viktiga frågor som behöver besvaras har tagits fram och arbetet fortsätter med att bearbeta dessa frågeställningar. En hypotetisk målbild har framarbetats som utgångspunkt för att ta fram en första version av en Transformationsplan.

4. Riskhantering

Projektkontoret har genomfört riskworkshoppar inom delprojektet som arbetar med att ta fram en detaljerad Transformationsplan för milstolparna FM6 och FM8. Arbetet pågår med att gå igenom samtliga risker för att uppdatera och hantera risker. Efter ett beslut av Transformationskommittén har det bildats ett utskott till densamma för eskalering av risker.

5. Gemensamma tilläggstjänster

De banker som tidigare hade anmält intresse för att delta i upphandling av gemensamma tilläggstjänster har vid dagens datum, samtliga meddelat att de väljer att inte längre deltaga i den gemensamma upphandlingen. Dessa banker har valt att hantera detta själva. Därmed blir det ingen upphandling av tilläggstjänster under Programkontorets ledning.

6. Kommunikation

Programkontoret har, tillsammans med den etablerade kommunikationsgruppen, fortsatt att leda arbetet med koordinering av kommunikationen. Vid behov kommer kommunikationsgruppen att göra utskick kopplade till uppdateringar av Transformationsmanualen.

Kommunikationsgruppen kommer att arrangera två webbinarier för systemleverantörer, ERP och servicebyråer. Webbinarierna (med samma innehåll) äger rum den 26 november kl. 10-11 och den 3 december kl. 13–14. Inbjudan till dessa webbinarier går ut via bankerna. Webbinarierna kommer att kunna ses i efterhand på Bankföreningens hemsida.
Utöver webbinarierna planerar Programkontoret att arrangera återkommande informationsmöten om Transformationsplanen och Transformationsmanualen via Microsoft Teams. Det första informationsmötet äger rum den 12 november klockan 10–11. Inbjudan kommer att skickas via Microsoft Teams. Den som vill veta mer om dessa informationsmöten eller vill anmäla kollegor till antingen informationsmöten eller till nyhetsbrev kan mejla till info@transformationprogram.se om begäran.

För att säkerställa att alla banker som har för avsikt att delta i transformationen har påbörjat sina förberedelser och för att Programkontoret ska ha en möjlighet att hjälpa alla banker som behöver stöd, kommer vi också att skicka ut enkäter på regelbunden basis med början nu i november för att ta reda på hur långt bankerna har kommit i sina förberedelser.

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning. Bakgrunden till presenterade planer för transformationen är att banker på den nordiska marknaden sett behovet av anpassningar till europeiska standarder för moderna och effektiva betalningar som skapar största möjliga nytta för kunderna.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

P27 NPP är fortfarande i ett preliminärt skede, och inrättandet av P27 NPP är föremål för godkännanden och krav från myndigheterna. Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.