I korta drag har Programkontoret fått i uppdrag att:

  • Detaljplanera tjänster kopplade till Bankgironummer i Transformationsplanen
  • Ta fram en första version av en Transformationsplan för Autogiro/Bankgiro e-Faktura 
  • Identifiera och hantera risker för Transformationsplanen
  • Facilitera för de banker som har anmält intresse för de gemensamma tilläggstjänster som har framkommit under utredningen som gjordes våren 2020
  • Arbeta med kommunikationsaktiviteter kopplade till Transformationsplanen

Programkontoret kommer löpande att rapportera till Transformationskommittén inom respektive område och hålla hela den svenska bankmarknaden informerad om vårt arbete. Mer detaljer om respektive område finns nedan

1. Business Change 

Under vårens arbete togs det fram en mer detaljerad Transformationsplan för kontoöverföringar. Planen innehåller riktlinjer samt rekommendationer för den period då transformationen ska ske. Den detaljerade planen ska ses som ett komplement till Transformationsplanen och ge respektive bank en mer tydlig bild av vad som förväntas ske (hur och när). Samtliga beslutade förändringar är införda i den uppdaterade Transformationsmanualen som distribuerades i juli månad.

Under hösten kommer motsvarande arbete som utfördes för kontoöverföringar, inklusive detaljplan, att göras för de s.k. Alias-betalningarna. Nästa steg blir att påbörja arbetet med att inkorporera  Autogiro och Bankgiro e-Faktura i den nuvarande Transformationsplanen.

2. Business Change Autogiro/Bankgiro e-Faktura

Under hösten kommer Programkontoret, efter beslut i Transformationskommittén, starta upp ett projekt, fas 1 för att utarbeta en övergripande Transformationsplan för dessa produkter. Detta innebär att diskutera vilka milstolpar som behövs för Autogiro/Bankgiro e-Faktura samt se över om det finns behov av restriktioner alternativt rekommendationer som behöver ingå för att transformationen skall kunna göras så stabil och incidentfri som möjligt.

3. Risk

Kontinuerligt riskarbete pågår med uppdatering av risker för Transformationsplanen. Under hösten kommer Programkontoret att fortsätta arbeta med riskworkshoppar enligt beslutad riskmodell.

4. Gemensamma tilläggstjänster

Det finns ett antal banker som har anmält intresse för att delta i upphandling för gemensamma tilläggstjänster. Programkontoret kommer efter beslut i Transformationskommittén att anlita en upphandlingsleverantör för att i nästa steg bjuda in de intresserade bankerna till en presentation.

5. Kommunikation

Under hösten kommer Programkontoret, tillsammans med den etablerade kommunikationsgruppen, fortsätta att leda arbetet med koordinering av kommunikationen utifrån det ramverk som är baserat på den av Transformationskommittén godkända Transformationsplanen.

För att säkerställa den generella bankgemensamma kommunikationen gentemot ERP:er har vi startat en arbetsgrupp. I juni-2020 genomfördes ett webbinarium ”Den nordiska betalningsinfrastrukturen” mot ERP målgruppen. Nästa tillfälle är preliminärt planerat till november/december. Under hösten kommer vi att fortsätta uppdatera den svenska bankmarknaden via nyhetsbrev. Vid behov kommer vi även att göra utskick kopplade till uppdateringar av Transformationsmanualen.

6. Transformationsmanualen

Programkontoret och Bankföreningen publicerade i juli-2020 en ny version av Transformationsmanualen v1.1. Den beskriver hur den svenska transformationen skulle kunna genomföras med hjälp av en tidplan, milstolpar, produkter, riskhantering mm. Syftet med Transformationsmanualen är att skapa en gemensam bild över hur och när olika delar av existerande betalningsinfrastruktur ska styras om till den framtida. Syftet är även att den ska bidra till att upprätthålla den operationella stabiliteten genom att alla banker både ska förstå samt följa de planer och riktlinjer som är utsatta i Transformationsmanualen.

Vill du ta del av Transformationsmanualen? Du som tillhör en bank som är representerad i Transformationskommittén (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia eller Swedbank) vänder dig till din Transformationskommitté representant.

Tillhör du en bank som inte är representerad i Transformationskommittén kan du skicka ett mejl med en begäran till info@transformationprogram.se

 

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning. Bakgrunden till presenterade planer för transformationen är att banker på den nordiska marknaden sett behovet av anpassningar till europeiska standarder för moderna och effektiva betalningar som skapar största möjliga nytta för kunderna.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

P27 NPP är fortfarande i ett preliminärt skede, och inrättandet av P27 NPP är föremål för godkännanden och krav från myndigheterna. Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.