1. PMO Information om det Svenska Transformationsprogrammet

Vi har gjort om formatet på Nyhetsbrevet. Förhoppningsvis är det mer tilltalande och mer lättläst än tidigare.

Året har rivstartat med förändringar på PMO och nya beslut som påverkar Transformationsprogrammet. PMO vill med detta Nyhetsbrev informera om det pågående arbetet med Transformationsplanen, arbetet med transformationen av Autogiro och Bg E-faktura samt ge senaste nytt från PMO:s andra verksamhetsområden; Risk och Kommunikation.

 • Förändringar på PMO Communication: Anders Edlund har slutat som PMO Communication Manager. Gil Camara tar över ansvaret för kommunikationsområdet tills vidare
 • Förändringar på PMO Autogiro/Bg E-faktura: Lorraine Nielsen har slutat som Business Change Manager. Klas Rutberg är ny huvudprojektledare
 • Måndagen den 6 februari hölls ett PMO Informationsmöte med över 200 deltagare. Vi har publicerat materialet på vår hemsida här: Presentation Informationsmöte 23-02-06
 • Transformationskommittén fattade den 27 januari beslut om en uppdaterad Transformationsplan
 • En ny projektorganisation för Autogiro/Bg E-faktura har skapats för bättre styrning, fokus och leverans av uppsatta mål
 • PMO planerar tillsammans med bankerna för att kommunicera den nya Transformationsplanen till bankernas kunder och ERP- leverantörer
 • PMO Risk Management kommer att återuppta riskrapporteringen fr.o.m. februari med Self-Assessments från TC bankerna, icke-TC bankerna, P27 och Bankgirot
 • Kommunikationsarbetet kommer tills vidare att vara mer behovsstyrt än baserat på regelbundna inplanerade möten

 

2. PMO Business Change Management

Transformationsplanen, Transformationsmanualen

Den nya justerade Transformationsplanen

Det finns en stark koppling mellan P27:s SEK Batch Implementation Plan och Transformationsplanen eftersom avslutningen av P27:s SEK Batch implementation sätter tidpunkten för första möjliga datum att starta Transformationen. Då P27 annonserade nya datum för sin Implementationsplan för SEK Batch ledde detta till att Transformationskommittén i slutet av januari 2023 fattade beslut om en justerad Transformationsplan.

Den milstolpe som anger att samtliga berörda banker är anslutna till P27:s SEK Batch är PM2a och det nya datumet för denna milstolpe är mitten av april 2024. Med den utgångspunkten gäller följande för Transformationsplanens två första faser:

 • Starten av Phase 1, Konto till konto Transformationen FM3 = 6 maj, 2024
 • Avslutningen av Phase 1, Konto till konto Transformationen – FM5 = 29 november, 2024
 • Starten av Phase 2, Alias-Transformationen – FM6 = 4 februari, 2025
 • Avslutningen av Phase 2, Alias-Transformationen – FM8, FM9a & FM10 = 30 september, 2025

Vid bestämmandet av datumen ovan har hänsyn tagits till så kallade frysperioder kring årsskiften samt halvårsskiften/semesterperioder. Men även andra framtida Initiativ på den svenska betalmarknaden har tagits hänsyn till samt i viss mån även den nordiska så långt som det varit möjligt.

Mot bakgrund av det beroende som Transformationsplanen har till P27:s Implementationsplan samt de regulatoriska beroenden som i sin tur P27 har i sina planer, kan Transformationsplanen komma att justeras ytterligare. Dock kommer respektive fas (Phase 1 såväl som Phase 2) även vid en eventuell förskjutning av P27:s Implementationsplan vara relativt lika i längd samt ligga efter varandra.

Två av Transformationsplanens milstolpar, FM7 & FM11, har temporärt lyfts ut då Transformationsprogrammet behöver ytterligare tid för analys. Så snart dessa analyser är klara, vilket beräknas kunna ske före sommaren, kommer dessa datum att kommuniceras.

Nästa steg i arbetet med de detaljerade planerna är, förutom en analys av ett eventuellt behov av ytterligare restriktioner i början av respektive fas, det kommande prognosarbetet.

Prognosarbetet inleds med att PMO skickar ut formulär där respektive bank ska ange sina nuvarande tänkta planer för hur volymerna flyttas från DCL och Bankgirosystemet till P27. Detta gäller både kontoöverföringar och s.k. Aliasbetalningar (Bg & Pg). Formulären ska vara PMO tillhanda senast 14 mars 2023. OBS! De inskickade uppgifterna kommer ej att delas med någon utanför PMO endast bankmarknadssammanställningar kommer presenteras inom Transformationsprogrammet samt på kommande informationsmöten.

Transformationsmanualen

En ny version av Transformationsmanualen (V1.7) distribuerades den 31 januari till de personer som är anmälda från respektive bank som Authorised Representatives. Dessa ansvarar sedan för eventuell vidaredistribution inom banken. Den nya versionen har förutom de justerade datumen för Phase 1 och Phase 2 följande större uppdateringar:

 • Samtliga onlinetjänster finns redovisade – i förekommande fall med en tid satt för hur länge de kommer vara tillgängliga
 • Samtliga tjänster kopplade till någon av de existerande produkterna (LB/KI/BGI) finns angivna i detaljerade planer som visar när och hur länge de kommer vara tillgängliga/användbara
 • De tidigare kapitlen 6 och 7 har slagits samman med kapitel 5
 • Kapitel 12 har fått en större uppdatering med ytterligare information adderad till samtliga tjänster som finns beskrivna där.

Information avseende Autogiro och Bg E-faktura kommer i framtiden att finnas i en egen Transformationsmanual (inkl. kopplade tjänster till de två produkterna) Se även avsnitt 3 nedan.

 

3. PMO Business Change Management

Autogiro och Bg E-faktura

Under hösten bedrevs ett intensivt arbete med att ta fram strategier för hur Autogiro och Bg E-faktura ska migreras till motsvarande tjänster på Nordic Bill Payment plattformen. Arbetet hade bra framdrift och resulterade bland annat i:

 • Migreringsprocesser för Autogiro och Bg E-faktura
 • Identifiering av krav, beroenden och legala frågeställningar för att kunna genomföra transformationen
 • Riskanalyser
 • Identifiering och definitioner av milstolpar för arbetet som skall utföras innan den faktiska migreringen kan påbörjas

Under våren fortsätter arbetet med fokus på ytterligare detaljering och upprättande av dokumentation och underlag ämnade för olika intressenter. Arbetet bedrivs i en ny projektorganisation med tydligt fokus på styrning och leverabler. Vi har en ny huvudprojektledare på plats i form av Klas Rutberg med stöd av Daniel Pelvén som Business Analyst och Gustav Tiedtke som projektsupport. Samtliga tre kommer från Capgemini Invent. Projektmedlemmarna kommer att bestå av specialister från TC bankerna, P27 och Bankgirot.

Målsättningen med projektet till och med juni, 2023 är att:

 • Få fram ett indikativt datum för milstolpen FM12, dvs tidpunkten då inga fler transaktioner går via Bankgirosystemet
 • Ta fram beskrivningar av hur migreringen från dagens Bankgirosystem till den nya P27-plattformen skall gå till
 • Ta fram detaljerade beskrivningar av vilka förberedelser (utveckling) som alla intressenter behöver göra inför transformationen och hur lång tid de får ta
 • Ta fram beskrivningar av tjänsterna på den nya plattformen
 • Ta fram en fristående Transformationsplan för tjänsterna
 • Ta fram en fristående Transformationsmanual
 • Ta fram ett dokument med vad som skall kommuniceras till relevanta myndigheter

 

4. PMO Risk Management

Med den nya Transformationsplanen på plats har vi nu nya datum att förhålla oss till i riskarbetet.

Underlaget till årets första självskattning (Self-Assessment) kommer att skickas ut den 20 februari och ska besvaras och skickas tillbaka senast den 1 mars.

Vi har gjort några små förändringar som förhoppningsvis ska hjälpa oss alla att identifiera eventuella risker i ett tidigt skede och därmed förbättra möjligheten att hantera dem. Bland annat kommer man att kunna se vilka aktiviteter i närtid som man behöver ha extra koll på.

I och med att de första milstolparna närmar sig blir det extra viktigt att bevaka och följa upp hur hela banksektorn ligger till och det innebär att vi kommer att begära in självskattningar från alla aktörer varje månad.

Årets första TC Monitoring Risk Report kommer att presenteras på TC-mötet den 31 mars.

 

5. PMO Communication Management

Under hösten informerade vi om Transformationsprogrammet för intresseorganisationer och ERP-leverantörer, vilket vi kommer att fortsätta med även i år.

Kommunikationsarbetet kommer tills vidare att vara mer behovsstyrt än baserat på regelbundna inplanerade möten.

Vi har tillsammans med bankerna påbörjat arbetet med hur vi skall kommunicera förändringarna i Transformationsplanen till bankernas kunder och till ERP-leverantörer.

 

Not: Syftet med detta Nyhetsbrev är att hålla den svenska bansektorn informerad om pågående aktiviteter inom det Svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.

 

Nyhetsbrev (PDF)