• Vi inleder Nyhetsbrevet med att informera om att vi har rekryterat en PMO Business Change Manager för AG/e-Faktura som börjar den 2 maj. Hon heter Lorraine Nielsen och i hennes uppdrag ingår att slutföra arbetet med de legala frågorna, att ta fram en transformationsstrategi och därefter en transformationsplan.
 • Den senaste riskrapporten för mars månad visade att TC-bankerna i dagsläget är förberedda för A2A och Alias men inte för Autogiro då de saknar tillräckligt med information om den nya tjänsten.
 • Riskarbetet med icke TC-banker har inletts och dessa kommer att rapportera kvartalsvis.
 • PMO Business Change har inlett arbetet med ett nytt dokument för alla banker med syfte att bland annat ge riktlinjer och belysa bankernas förpliktelser under perioderna innan och efter transformationsstarten.
 • PMO Communication har genomfört årets första ERP Readiness Survey som redovisades för TC i slutet av februari.
 • PMO har bjudit till ett Informationsmöte den 7/4 mellan klockan 10:00 – 11:00. Ni som inte anmält er ännu är välkomna att göra det.
 • PMO fortsätter transformationsarbetet med oförändrad styrka och vill passa på att önska er alla en härlig vår!

PMO Business Change Management Transformation Plan

Vi har startat upp arbetet med att ta fram ett nytt dokument som ska vara både en guide och ett styrande dokument för alla banker som avser att delta i transformationen. Dokumentet kommer bland annat innehålla riktlinjer och förpliktelser med mera för en bank under perioden som börjar 3  5 veckor före starten av transformationen och pågår i 4  8 veckor efter transformationsstarten.

Euroclear Sweden kommer att använda sig av en tillfällig lösning för EUR-avveckling av emittentutbetalningar, den s.k. Interimslösningen. Detta påverkar endast EUR-debetbanker (6 st).

TC har beslutat att PMO ska starta upp en Task Force för att diskutera de olika användargränssnitt som idag finns och används (gäller endast banker i Bankgirosystemet), till exempel ELIN och Ag-Online. Diskussionerna kommer i första hand omfatta marknadens behov samt eventuella lagkrav för att säkerställa att dessa gränssnitts ”end-date” hanteras korrekt.

Transformationsmanualen och Transformationsplanen
Följande uppdateringar har gjorts i Transformationsplanen och den Transformationsmanual som skickades ut i slutet av mars:

 • Datum för milstolpe PM0 är fastställt till maj 2023 – Aliasregistret som innehåller kontonummer tillgängligt.
 • Datum för Milstolpe PM1 är fastställt till maj 2024 – Banker är anslutna till Confirmation of Payee.
 • Datum för milstolpe FM7 är fastställt till oktober/november 2024.
 • Datum för FM4a (Bankomat & Euroclear) är ändrat till september/oktober 2023.
 • Checklistan i Transformationsmanualen har uppdaterats och uppdateringen är kopplad till Riskmallen.

PMO Business Change Management Autogiro och Bankgiro e-Faktura

Lorraine Nielsen, PMO Business Change Manager för AG/BG e-Faktura, börjar den 2 maj. Inledningsvis är uppdraget att slutföra pågående arbete samt att ta fram en transformationsstrategi och en transformationsplan så snart det är möjligt.
Arbetet med att ta fram en transformationsstrategi innebär att besvara frågor som:

 • Hur ska flytten av dagens betalare i Autogiro till en annan manuell, halv- eller
  helautomatiserad tjänst ske?
 • Ska flytten ske automatiskt eller ska betalarna behöva vidta någon åtgärd?

För att kunna besvara dessa frågor behövs en hel del juridiska aspekter tas i beaktande, bland annat om hur data skall behandlas och lagras (GDPR). Denna juridiska analys görs dels av bankerna själva, dels av P27 och även i gemensamma forum där PMO har en Projektledarroll. Den framtagna transformationsstrategin skall därefter beslutas av TC och kommer delvis att ligga till grund för den myndighetsdialog som så småningom behöver initieras.

Transformationsplanen för AG/BG e-Faktura ska bland annat beskriva och visualisera start- och slutpunkten för transformationen inklusive relevanta milstolpar.

Vi har även idéer om att ta fram en separat Transformationsmanual för AG/BG e-Faktura.

PMO Risk Management

Arbetet med rekryteringen av en PMO Risk Manager pågår och till dess det är klart, fortsätter Gil Camara i rollen som interim PMO Risk Manager.

Riskuppföljning och rapportering har påbörjats enligt en ny modell som beslutades av TC i november 2021. Riskrapporter (TC Monitoring Risk Report) för feb och mars har hittills presenterats för TC. Båda rapporterna var baserade på inkomna rapporter från TC-banker, Bankgirot och P27 gällande deras beredskap för milstolpar samt oro för olika initiativ på marknaden. Den senaste rapporten visade att TC-bankerna i dagsläget är förberedda för A2A och Alias men inte för Autogiro då de saknar tillräckligt med information om den nya tjänsten.

Icke-TC banker har också involverats och dessa kommer att rapportera kvartalsvis till skillnad från TC-banker som rapporterar månadsvis. Riskrapporten sammanställs på en aggregerad och anonymiserad nivå och PMO kommer att skicka ut de slutliga riskrapporterna till samtliga banker på marknaden.

PMO Communication Management

Årets första ERP Readiness survey genomfördes i början av året och redovisades för TC i slutet av februari. Det är en undersökning som genomförs med jämna mellanrum och som visar hur förberedda ERP-leverantörer anser sig vara inför transformationen.

Undersökningen innefattar bland annat frågor om kännedom om transformationen, om att man i den nya betalningsinfrastrukturen kommer att skicka betalningsfiler direkt till respektive bank, om de säkerställt att deras system kan hantera att skicka respektive ta emot betalningar i filformatet ISO 20022 samt hur många banker man slutfört anpassningen av filformat till.

Denna undersökning visar på en god förberedelse hos de flesta ERP-leverantörer.

Servicebyråer är en annan mycket viktig intressentgrupp för det Svenska Transformations- programmet. Under våren kommer Bankgirot att skicka ett informationsbrev till de servicebyråer som har avtal med Bankgirot om teknisk kommunikationsförbindelse avseende filöverföring. I brevet informerar Bankgirot bland annat om vikten av att kontakta sin bank eller banker (om man har flera) och inkluderar länkar till Transformations-programmets och NPC:s hemsidor.

Ni har också fått en inbjudan till PMO:s Informationsmöte den 7 april klockan 10:00 – 11:00.
Under Informationsmötet kommer vi att gå igenom de uppdateringar i Transformationsplanen och Transformationsmanualen som gjorts och också introducera det nya bankgemensamma dokumentet (för de banker som väljer att delta i transformationen) med bland annat riktlinjer och förpliktelser för perioderna innan och efter transformationsstarten.

Ni som inte anmält er ännu är välkomna att göra det. Ni kan anmäla er fram till och med en timme innan mötet.

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det Svenska Transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalningsinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel Transformationsmanualen.