Det svenska transformationsprogrammet har under det första halvåret 2020 arbetat utifrån en ny styrmodell, vilket innebär att en styrgrupp – Transformation Committee (TC) och ett programkontor – Program Management Office (PMO) har etablerats.
Mer om det finns att läsa här.

PMO har genomfört ett antal utredningar på uppdrag av TC för att stärka transformationsprogrammets och PMO:s fortsatta arbete. Resultat av utredningarna beskrivs längre ner och återfinns mer detaljerat i den uppdaterade transformationsmanualen v1.1 som du kan läsa mer om längre fram.

Hösten 2020 kommer PMO på uppdrag av TC att fortsätta arbeta inom sina huvudfunktioner; programledning, Business Change (transformationsplanen och transformationsmanualen), riskhantering och kommunikationsledning. PMO:s uppdrag kommer även fortsättningsvis vara att utifrån transformationsplanen, stödja den svenska bankmarknaden i sina förberedelser inför införandet av en eventuell ny betalningsinfrastruktur med bibehållen operationell stabilitet.

1. Transformationsplanen

Transformationsplanen är det planeringsverktyg som PMO tillhandahåller till de banker som vill veta mer om hur transformationen skall gå till och eventuellt planera för den egna transformationen. De riktlinjer som milstolparna anger i planen kompletteras i transformationsmanualen med ytterligare rekommendationer samt i vissa fall restriktioner. Under de senaste 3 månaderna har PMO tillsammans med banker som deltar i TC analyserat och detaljerat den första delen av transformationsplanen. Detta för att säkerställa att inget har förbisetts i samband med transformationen av kontoöverföringar.

Arbetet med att analysera perioden mellan Milstolpe PM1 (första bankerna anslutna till ny betalningsinfrastruktur) och Milstolpe FM5 har pågått under våren 2020. Resultatet av analysen har lett till ett TC-beslut om att flytta fram Milstolpe FM5 ett kvartal. Nedan finner ni den uppdaterade transformationsplanen där flytten av milstolpe FM5 är markerad.

Arbetet med transformationsplanen framåt
Med start i augusti/september, 2020 kommer PMO, på uppdrag av TC, fortsätta detaljeringen av resterade delar av transformationsplanen, det vill säga de delar av planen som innefattar tjänster/produkter i dagens bankgirosystem. Samt att tydliggöra när en bank ska anses vara nåbar för nya betalningstransaktioner om man har valt att delta i den nya betalningsinfrastrukturen.

2. Riskhantering

En riskstyrningsmodell och en risklista är framtagen och uppdaterad och som relaterar till transformationsplanen. PMO kommer arbeta vidare med att uppdatera omfång, roller och ansvar samt rapportering och eskalering av risker för det svenska transformationsprogrammet.

3. Tilläggstjänster (Additional Shared Services)

PMO har genomfört en utredning av intresset hos den svenska bankgemenskapen för de tilläggstjänster som idag erbjuds på den svenska bankmarknaden och som troligtvis inte kommer att tillhandahållas under eller efter transformationen till en eventuell ny betalningsinfrastruktur. Ett antal banker har visat intresse för ett par gemensamma tilläggstjänster. PMO kommer vidare fortsätta att facilitera arbetet med säkerställandet av att bankgemenskapens behov av tjänsterna tillgodoses.

4. Kommunikation

Under hösten kommer PMO tillsammans med den etablerade kommunikationsgruppen, fortsätta att leda arbetet med koordinering av kommunikationen utifrån det ramverk som är baserat på tranformationsplanen och som har godkänts av TC. För en effektivare kommunikation till alla intressenter kommer PMO kommer också att undersöka hur vi kan möjliggöra en effektivare och mer regelbunden kommunikation till och med våra intressenter.

5. Transformationsmanualen

Programkontoret och Bankföreningen har tagit fram en manual för hur den svenska transformationen skulle kunna genomföras med hjälp av en tidplan, milstolpar, produkter, riskhantering mm.

Om du tillhör någon bank som är representerad i TC dvs Danske Bank, DNB Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia eller Swedbank och vill ha manualen, ber vi dig att vända dig till din representant i TC.

Om du tillhör någon bank som inte är representerad i TC och vill ha manualen ber vi dig att skicka ett mejl om begäran till info@transformationprogram.se

PMO har semesterstängt vecka 28-32.

Not: Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla den svenska bankgemenskapen informerad om pågående aktiviteter inom det svenska transformationsprogrammet för att på så sätt tillse att alla banker på den svenska marknaden har tillgång till samma information i största möjliga utsträckning. Bakgrunden till presenterade planer för transformation är att banker på den nordiska marknaden sett behovet av anpassningar till europeiska standarder för moderna och effektiva betalningar som skapar största möjliga nytta för kunderna.

Nya nordiska regelverk för betalningar har utarbetats och publicerats av Nordic Payments Council, NPC. Läs mer på NPC hemsida. Svenska bidrag och synpunkter till arbetet i NPC har kunnat lämnas av alla intressenter. Detta har bland annat skett genom ett särskilt projekt om den framtida betalinfrastrukturen som startade 2017 inom Svenska Bankföreningen där banker kunnat välja mellan att delta aktivt i arbetet eller som samverkansbank för att få information.

P27 NPP är fortfarande i ett preliminärt skede, och inrättandet av P27 NPP är föremål för godkännanden och krav från myndigheterna. Varje bank gör sitt eget val om man vill delta i den planerade nya betalningsinfrastrukturen, vilka tjänster man eventuellt vill tillhandahålla och i vilken utsträckning man vill följa de rekommendationer som publiceras i till exempel transformationsmanualen.